حامیان حجاب

حامیان حجاب

هر چند عمده فعالیت مربیان طرح ملی حجاب -که در سطح مدارس اجرا می شود- مربوط به گروه «حافظان حجاب» می باشد؛ اما با توجه به ضرورت «جذب حداکثری و دفع حداقلی» گروه دیگری نیز تحت عنوان “حامیان حجاب” ذیل آموزشهای مربیان حجاب قرار می گیرند.

به دانش آموزانی که بنابر دلایلی، اعم از محدودیت های ایجاد شده از جانب خانواده، اجتماع و … نمی توانند از پوشش چادر (حجاب برتر) استفاده نمایند ولی با این وجود حجاب خود را با سرکردن مقنعه و پوشیدن مانتو بلند رعایت می کنند، اصطلاحاً “حامی حجاب” گفته می شود؛ تا این حد از تقیّد شخص به حفظ حجاب تثبیت گردد.

جمله کلیدی اعضای این گروه، “من در حجاب زیبایم” تعریف شده تا دانش آموزان با تکرار این شعار به حس خود زیبایی بدون کشف حجاب برسند.

اهم اهداف از مشارکت دادن این دسته از دانش آموزان در برنامه های این طرح:

  • روشن ساختن مسئله حجاب و لزوم حفظ آن
  • انگیزه دادن برای حفظ همین میزان از حجاب
  • پشتیبانی کردن از حافظان حجاب

همانگونه که دانش آموز در پیوستن به گروه حامیان حق انتخاب دارد، در جدا شدن از این گروه آزاد گذاشته شده؛ چرا که طرح های مرکز حجاب ریحانه النبی از اساس بر عضویت اختیاری فرد نهادینه گردیده و هیچ گونه اجباری از جانب کارشناسان و مربیان این مرکز بر شخص وجود ندارد.